Magnet schools

מזה זמן נשמעים קולות בחברה הישראלית ובקהילה העולמית בדבר היות בית הספר הציבורי "לא רלבנטי".

מכון משאבי ידע הינו בעל ניסיון רב בהובלה וליווי של תהליכי עומק בית ספריים במטרה לגבש ייחודיות מאפיינת, לקבוע אג'נדה פדגוגית, ולערוך שינוי אמיתי בדרכי ההוראה והלמידה בבית הספר.

יחד עם זאת, פיתוח יחודיות של בתי ספר על מנת להגביר את האטרקטיביות שלהם לתלמידים ולהפוך אותם מוקד משיכה אינה המצאה ישראלית.

במסגרת עבודתנו כחלק מתהליך עירוני של גיבוש ייחודיות לבתי ספר, יצאנו ללמוד כיצד נראים ופועלים בתי ספר שפיתחו ייחודיות מעניינת. נפגשנו עם מובילי חדשנות, קנינו רעיונות, השווינו, ובחרנו במודל בתי הספר המגנטים בארה"ב לאור הדמיון הרבה במטרותיהם ובמאפייניהם לבתי הספר הציבוריים בישראל.

יש לציין כי כבר בשנות החמישים של המאה הקודמת קמו בארצות הברית בתי ספר "מגנטיים".

המדינה עודדה את בתי הספר המגנטיים לשם חיזוק החינוך הציבורי, בדיוק כמו שעושים בישראל באמצעות גיבוש ייחודיות.

בתי הספר המגנטיים מתייחדים בכך שיש להם תמה מרכזית, שמהווה את עמוד השדרה של בית הספר ובאה לידי ביטוי בכל מאפיין של בית הספר. בתי ספר מגנטיים מקיימים שיתופי פעולה נרחבים עם מוסדות בקהילה בנושא המגנט, והם מאופיינים בשקיפות, תיעוד וסטנדרטים ברמה הגבוהה ביותר. 

בבסיס ה- magnet schools קיימת אמונה, כי לתלמידים יש אינטרס, רצון וסקרנות ללמידה, הבנה כי יש שונות בין הלומדים, שאיפה להפחתת סגרגציה גזעית וסוציו אקונומית הקיימת היום, ופעילות מעמיקה לקידום אינטגרציה.

מטרות בתי הספר המגנטים הן משיכת אוכלוסיה מגוונת מבחינה גזעית וסוציו-אקונומית, שיפור הישגי הלומדים בעיקר ע" לימוד הדדי ועצמאי, שילוב ההורים והקהילה באופן משמעותי בחיי בית הספר, ובניית תשתית טכנולוגית המותאמת למאה ה-21.

 

לפרטים נוספים

.nahum.hofree@outlook.com ,052-8899844  נחום חופרי, ראש תחום חדשנות פדגוגית

.oddi86@gmail.com , אודליה לוי אזולאי, רכזת תחום חדשנות פדגוגית

 

 

 

 

אודות משאבי ידע